top of page

IVIO Binnenhof biedt onderwijs en opvoeding aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Daarbij wordt ingezet op een traject op maat, met aandacht voor de individuele noden en behoeften van elke jongere. 

De school wil jongeren begeleiden op hun weg naar volwassenheid en op hun zoektocht naar een plaats in de samenleving. We bereiden hen voor op tewerkstelling of dagbesteding en zetten daarbij maximaal in op gekwalificeerde uitstroom en warme overdracht naar (maat)werk en/of leefsituatie.

 

Dit doen we vanuit het geloof dat ieder mens boeiend en de moeite waard is.

Welkom op onze school

IVIO Binnenhof, een dialoogschool

In onze school is er enerzijds de eigen levensbeschouwelijke katholieke identiteit en anderzijds de openheid voor de ander. Dit krijgt vorm in zowel investering in het eigen geloof en het behouden van traditie, als in een houding van openheid, samenwerking en dialoog ten opzichte van andersdenkenden. 

IVIO Binnenhof, een school met een hart en met een duidelijk doel

We willen voor de leerlingen een school zijn waar ze zich thuis voelen, waar ze vanuit een veilige, geborgen omgeving de stap naar de samenleving kunnen zetten. We creëren een schoolklimaat waarin we zorgzaam omgaan met elkaar en we streven naar een optimaal welbevinden voor leerlingen en personeel.  In IVIO Binnenhof ligt de nadruk op: respect en waardering, beleefdheid en vriendelijke omgangsvormen, verantwoordelijkheidszin, verdraagzaamheid, weerbaarheid, solidariteit.  IVIO Binnenhof bewaakt de onderwijskwaliteit door te investeren in de professionalisering van het schoolteam. Door het personeel te laten participeren in de ontwikkeling van de schoolvisie bekomen we een breed draagvlak om ons pedagogisch project te realiseren. 

bottom of page