top of page

Pedagogisch project

IVIO Binnenhof biedt onderwijs op maat van elke leerling. We bewaken de kwaliteit van ons onderwijs en optimaliseren en begeleiden onze leerlingen door handelingsgericht te werken. 

In ons onderwijsaanbod focussen we op het positieve. We bouwen verder op wat de leerling al kan. 
De specifieke onderwijsbehoeften van de leerling brengen we in kaart, we stellen ons voortdurend de vraag: wat heeft deze leerling nodig?  

We hanteren de ontwikkelingsdoelen (OV1, OV2 en OV3) en de opleidingsprofielen (OV3) die door de overheid zijn vastgelegd. Deze worden geconcretiseerd in een zo functioneel mogelijk, gedifferentieerd aanbod, zowel op het niveau van de pedagogische eenheid als op het niveau van de individuele leerling.  De pedagogische en didactische afspraken en planning vinden hun neerslag in de handelingsplannen. Het proces van deze handelingsplanning verloopt cyclisch en in 4 fases: beeldvorming, doelenselectie, aanbod en evaluatie. 

Vertrekken vanuit de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen houdt voor ons ook in: 

  • aangepaste individuele begeleiding door gespecialiseerd personeel, zoals kinesitherapeuten, logopedisten, begeleiders autismespectrumstoornissen;

  • aandacht voor sociale vaardigheden en zelfredzaamheid, in functie van een zo inclusief mogelijk leven in de samenleving;

  • Werken in kleinere groepen, pedagogische eenheden. 

Onze school zet bovendien sterk in op: 

  • Schoolopbouwende activiteiten: sportdag, kerstviering, gedichtendag, come-back fuif, honderd dagen, dikke truiendag, sportcompetities, jeugdboekenweek, Binnenhofdag, week tegen pesten; 

  • Leeruitstappen: musea, tentoonstellingen, schoolhoeve, bedrijfsbezoeken, deelnemen aan projecten, bibliotheek, cultuur, natuur en milieu, toneel; 

  • Middagactiviteiten: circustechnieken, dansen, zang, netbal, basket, tekenen, gezelschapsspelen, maken, muziek, boekenhof, middag van de muziek, sportmix; 

  • Leerlingenparticipatie: leerlingenraad, mosraad, sportraad.

bottom of page