top of page

Opleidingsvorm 2

OV2 bereidt jongeren voor op een zo zelfstandig mogelijk leven en op een tewerkstelling op maat in een beschermde omgeving.

Binnen onze school kunnen jongeren met een verstandelijke beperking (type 2) en jongeren met ASS (type 9) terecht.

Programma

 • GASV: Geïntegreerde algemene en sociale vorming

Thematisch aanleren van schoolse en functionele vaardigheden, aansluitend op de leefwereld van de jongere.

 • BGV: Beroepsgerichte vorming

Aanleren van technieken en praktische vaardigheden die nodig zijn in de verschillende werkplaatsen.

De opleiding is opgedeeld in 2 fasen. De klassenraad, bijgestaan door het CLB (centrum leerlingenbegeleiding), bepaalt de duur van elke fase.

Fase 1

In fase 1 ligt de klemtoom op het aanleren van schoolse vaardigheden in functie van zelfredzaamheid. Er wordt ingespeeld op de interesses van de leerling. Leerlingen krijgen daarnaast de basistechnieken van de verschillende werkplaatsen aangeleerd.

Fase 2

Aan de hand van thema’s (budgetteren, zelfstandig wonen…) wordt verder ingezet op de persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast krijgt de beroepsgerichte vorming een groter aandeel in fase 2, waarbij technieken en vaardigheden gerichter ingeoefend worden in de klas. Tijdens werkplekleren en individuele stages wordt extra aandacht geschonken aan attitudevorming.

Onze sterktes

 • Kleinschaligheid

  • Kleine school

  • Kleine klassen

  • Zorg op maat

  • Tewerkstelling op maat

 • Individueel leertraject​

  • ​Lessen aangepast aan het niveau van elke leerling

  • Verhoogde zorg: psychologische begeleiding, logopedie, ergotherapie, kinesitherapie, begeleiding ASS

  • Taalklas, individuele lessen…

 • Digitale geletterdheid

  • Chromebook voor elke leerling tijdens de lessen

  • Werken met Bookwidgets, Kahoot, e-mail, Smartschool…

 • Stad als leerplatform

  • Werkplekleren

  • Regelmatig leeruitstappen

bottom of page