top of page

29 items gevonden voor ""

 • Openschooldag

  17 maart 2024 Openschooldag Vorig evenement Volgende evenement Openschooldag Terug vestiging Peperstraat 27 Gent en vestiging Koningstraat 12 Gent 10u - 12u rondleiding op afspraak Inschrijven 14u - 17u openschooldag voor leerlingen, oud-leerlingen, geïnteresseerden, familie en vrienden

 • Privacy | IVIO Binnenhof

  “Jouw privacy vinden wij belangrijk! Daarom hebben wij een privacyverklaring waarin wij aan onze personeelsleden, onze (toekomstige) leerlingen en hun ouders uitleggen hoe wij binnen ons schoolbestuur VZW SKOG persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. In deze verklaring staat ook vermeld hoe je het aanspreekpunt informatieveiligheid van onze school kan contacteren. Wij verwijzen je hiervoor door naar www.skogvzw.be/privacy .” Op de betreffende pagina van SKOG zal er zowel een verkorte, zeer leesbare privacyverklaring ter beschikking staan van (toekomstige) leerlingen en hun ouders als een volledige, meer gedetailleerde privacyverklaring. Privacy Privacyverklaring

 • Belangrijke data '23-'24 | IVIO Binnenhof

  Belangrijke data '23-'24 1. Vakantiedagen ​ maandag 2 oktober 2023: facultatieve vakantiedag Herfstvakantie: van maandag 30 oktober 2023 tot en met zondag 5 november 2023 Kerstvakantie: van maandag 25 december 2023 tot en met zondag 7 januari 2024 Krokusvakantie: van maandag 12 februari 2024 tot en met zondag 18 februari 2024 Paasvakantie: van maandag 1 april 2024 tot en met zondag 14 april 2024 woensdag 1 mei 2024: dag van de arbeid donderdag 9 mei 2024: (Hemelvaart) en vrijdag 10 mei 2024 maandag 20 mei 2024: (Pinkstermaandag) maandag 3 juni 2024: facultatieve vakantiedag ​ De zomervakantie begint op zaterdag 29 juni 2024 ​ 2. Dagen waarop er geen les is voor de leerlingen ​ woensdag 6 september 2023: onthaaldag vrijdag 22 september 2023: evaluatiedag dinsdag 10 oktober 2023: evaluatiedag vrijdag 10 november 2023: pedagogische studiedag dinsdag 21 november 2023: evaluatiedag donderdag 18 januari 2024: evaluatiedag maandag 5 februari 2024: evaluatiedag maandag 18 maart 2024: evaluatiedag donderdag 16 mei 2024: evaluatiedag vrijdag 21 juni 2024: evaluatiedag maandag 24 juni 2024: evaluatiedag (enkel OV3-OV4) ​ 3. Schoolopbouwende activiteiten ​ april-mei: sportdag OV3 - OV4 woensdag 20 december 2023: kerstviering vrijdag 26 januari 2024: fuif zondag 17 maart 2024: openschooldag vrijdag 3 mei 2024: sportdag OV1 – OV2 27-28 mei 2024: meerdaagse studiereis OV4 2de graad 13-14 juni 2024: meerdaagse studiereis OV2 vrijdag 14 juni 2024: ééndaagse studiereis OV1 – OV2 – OV3 – OV4 donderdag 20 juni 2024: Binnenhofdag 4.Oudercontacten ​ woensdag 30 augustus 2023: kennismakingsavond voor OV1-OV2-OV3-OV4 donderdag 26 oktober 2023: oudercontact OV1-OV2-OV3 (OBS-ABO)-OV4 donderdag 21 december 2023: oudercontact OV3-OV4 donderdag 25 januari 2024: oudercontact OV1-OV2 donderdag 28 maart 2024: oudercontact OV3-OV4 dinsdag 25 juni 2024: oudercontact OV1-OV2-OV3-OV4 ​ Stages gaan door tijdens evaluatiedagen. ABO-cursisten gaan werken op evaluatiedagen.

 • Schoolbrochure | IVIO Binnenhof

  Schoolbrochure Schoolbrochure met schoolreglement type 2 en type 9 OV1 – OV2 Schoolreglement type basisaanbod en type 9 OV3 - OV4 Schoolreglement type 9 OV4 A-stroom

 • Opleidingsvorm 3 | IVIO Binnenhof

  Opleidingsvorm 3 OV3 is geschikt voor leerlingen met een licht verstandelijke beperking die vóór de start van het M-decreet een attest type 1 OV3 hebben gekregen OF leerlingen met een verslag M-decreet waarvoor de redelijke aanpassingen in het gewoon onderwijs onvoldoende zijn. De overstap naar het buitengewoon onderwijs wordt gemaakt. Onze school biedt onderwijs en vorming aan op maat, waarbij we rekening houden met de noden van elke leerling. We observeren en evalueren grondig en regelmatig. Om op maat van de leerling te kunnen werken, kiezen we er van bij de start voor om te werken met niveaugroepen, zowel voor taal en rekenen als voor de beroepsgerichte vorming. Afhankelijk van hun mogelijkheden en specifieke onderwijsbehoeften kan de leerling: Terugkeren naar het gewoon onderwijs: In dat geval werken we samen met het gewoon onderwijs om een overstap voor te bereiden. Daarbij beperken we ons niet tot de eigen studiegebieden. Het traject verder volgen in het buitengewoon onderwijs: Er wordt gewerkt naar het behalen van een getuigschrift beroepsonderwijs (tweede graad). Sinds schooljaar 2019-2020 bieden wij binnen opleidingsvorm 3 drie basisopleidingen aan: Basis logistiek onderhoud Basis organisatie en logistiek Basis horeca Onze opleidingen bestaan uit een observatiefase, een opleidingsfase en een kwalificatiefase. In de kwalificatiefase wordt dan een specifieke afstudeerrichting gekozen. Na het behalen van het kwalificatiegetuigschrift kan nog gekozen worden om de integratiefase te volgen. We bieden in IVIO Binnenhof volgende afstudeerrichtingen aan: Winkelmedewerker Huishoudhulp Logistiek assistent in de gezondheidszorg Schoonmaker Medewerker kamerdienst Een lessenpakket bestaat uit een combinatie van geïntegreerde algemene sociale vorming en beroepsgerichte vorming. Het aanbod van Geïntegreerde Algemene en Sociale Vorming (GASV) is zeer praktisch en functioneel. Er wordt individueel en gedifferentieerd gewerkt op niveau van de leerling. De lessen zijn erop gericht om de leerlingen alle kansen te geven om optimaal te functioneren in de maatschappij. Ze sluiten nauw aan bij de lessen Beroepsgerichte Vorming (BGV). Deze activiteiten hebben als doel de vaardigheden, eigen aan de opleiding, aan te leren en in te oefenen. Er is bijzondere aandacht voor: zelfsturend leren en eigenaarschap over de eigen schoolloopbaan relationele en sociaal-emotionele vorming computervaardigheden vrijetijdsvaardigheden milieu- en gezondheidseducatie leeruitstappen stages en ervaringen op de werkvloer Voor de hervormingen OV3 in schooljaar 2019-2020, kozen de leerlingen in het tweede jaar, reeds vroeger voor een afstudeerrichting. De leerlingen die in schooljaar 2021-2022 in het 3de jaar (OPL2), 4dejaar (KWAL1) en 5de jaar (KWAL2) lessen volgen, leren nog onder een voorgaande structuur. Daar kiezen de leerlingen OV3 tussen drie opleidingen en afstudeerrichtingen: Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen Onderhoudshulp in instellingen en professionele schoonmaak Winkelhulp Deze opleidingen bestaan op dit moment uit een opleidingsfase en een kwalificatiefase. Na het behalen van het kwalificatiegetuigschrift kan nog gekozen worden om de integratiefase te volgen. OV3 Basis logistiek onderhoud Basis organisatie en logistiek Basis horeca ABO

 • Opleidingsvorm 2 | IVIO Binnenhof

  Opleidingsvorm 1 Opleidingsvorm 1 Opleidingsvorm 2 OV2 bereidt jongeren voor op een zo zelfstandig mogelijk leven en op een tewerkstelling op maat in een beschermde omgeving. Binnen onze school kunnen jongeren met een verstandelijke beperking (type 2) en jongeren met ASS (type 9) terecht. ​ Programma ​ GASV: Geïntegreerde algemene en sociale vorming Thematisch aanleren van schoolse en functionele vaardigheden, aansluitend op de leefwereld van de jongere. BGV: Beroepsgerichte vorming Aanleren van technieken en praktische vaardigheden die nodig zijn in de verschillende werkplaatsen. De opleiding is opgedeeld in 2 fasen. De klassenraad, bijgestaan door het CLB (centrum leerlingenbegeleiding), bepaalt de duur van elke fase. ​ OV2 Programma Fase 1 Fase 2 Onze sterktes

 • Pedagogisch project | IVIO Binnenhof

  Pedagogisch project IVIO Binnenhof biedt onderwijs op maat van elke leerling. We bewaken de kwaliteit van ons onderwijs en optimaliseren en begeleiden onze leerlingen door handelingsgericht te werken. In ons onderwijsaanbod focussen we op het positieve. We bouwen verder op wat de leerling al kan. De specifieke onderwijsbehoeften van de leerling brengen we in kaart, we stellen ons voortdurend de vraag: wat heeft deze leerling nodig? We hanteren de ontwikkelingsdoelen (OV1, OV2 en OV3) en de opleidingsprofielen (OV3) die door de overheid zijn vastgelegd. Deze worden geconcretiseerd in een zo functioneel mogelijk, gedifferentieerd aanbod, zowel op het niveau van de pedagogische eenheid als op het niveau van de individuele leerling. De pedagogische en didactische afspraken en planning vinden hun neerslag in de handelingsplannen. Het proces van deze handelingsplanning verloopt cyclisch en in 4 fases: beeldvorming, doelenselectie, aanbod en evaluatie. Vertrekken vanuit de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen houdt voor ons ook in: aangepaste individuele begeleiding door gespecialiseerd personeel, zoals kinesitherapeuten, logopedisten, begeleiders autismespectrumstoornissen; aandacht voor sociale vaardigheden en zelfredzaamheid, in functie van een zo inclusief mogelijk leven in de samenleving; Werken in kleinere groepen, pedagogische eenheden. ​ Onze school zet bovendien sterk in op: ​ Schoolopbouwende activiteiten: sportdag, kerstviering, gedichtendag, come-back fuif, honderd dagen, dikke truiendag, sportcompetities, jeugdboekenweek, Binnenhofdag, week tegen pesten; Leeruitstappen: musea, tentoonstellingen, schoolhoeve, bedrijfsbezoeken, deelnemen aan projecten, bibliotheek, cultuur, natuur en milieu, toneel; Middagactiviteiten: circustechnieken, dansen, zang, netbal, basket, tekenen, gezelschapsspelen, maken, muziek, boekenhof, middag van de muziek, sportmix; Leerlingenparticipatie: leerlingenraad, mosraad, sportraad.

 • Opleidingsvorm 1 | IVIO Binnenhof

  Opleidingsvorm 1 Opleidingsvorm 1 Algemeen (werking OV1 type 2 + werking OV1 t9) ​ Opleidingsvorm 1 (OV1) bereidt voor op een zinvolle dagbesteding en/of begeleid werken. Opleidingsvorm 1 is gericht op het zo zelfredzaam mogelijk maken van onze leerlingen op vlak van wonen, werken en vrije tijd. In OV1 zijn er drie verschillende werkingen: de autizorgwerking, de functionele werking en de finaliteitswerking. Bij de groepssamenstelling wordt rekening gehouden met de mogelijkheden en het sociaal functioneren van elke leerling, alsook met het uitstroomprofiel. OV1 is gericht op de ontwikkeling van en biedt een leeraanbod rond: ​ attitude sociale vorming project zelfredzaamheid communicatie functionele wiskunde werken sensomotoriek lichaamsdynamiek muzische vorming godsdienst sociaal maatschappelijke training stage praktijk op verplaatsing ICT Als voorbereiding op de overstap naar een dagcentrum of begeleid werken organiseren we voor onze leerlingen stages. In overleg met de ouders worden jaarlijks de ontwikkelingsdoelen besproken, nieuwe doelen geselecteerd en geconcretiseerd, om zo tot een individueel leertraject te komen voor elke leerling. We werken eveneens in kleine klasgroepen. Bij de groepssamenstelling wordt rekening gehouden met de mogelijkheden en het sociaal functioneren van elke leerling. Binnen OV1 heeft elke pedagogische eenheid een specifiek leeraanbod. Om onze aanpak te versterken hanteren we diverse methodieken, waaronder: leeruitstappen SMOG (spreken met ondersteuning van gebaren) BETA (visueel communicatie programma) Bewegingspedagogiek volgens Veronica Sherborne Sprint (voorleesprogramma) Snoezelen/relaxatie Een team van leerkrachten, zorgcoördinatoren en paramedici begeleiden de leerlingen zowel individueel als in groep. OV1 Algemeen Auti-zorg cluster Functionele cluster Finaliteitscluster

 • New Page | IVIO Binnenhof

  IVIO Binnenhof biedt onderwijs en opvoeding aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Daarbij wordt ingezet op een traject op maat, met aandacht voor de individuele noden en behoeften van elke jongere. ​ De school wil jongeren begeleiden op hun weg naar volwassenheid en op hun zoektocht naar een plaats in de samenleving. We bereiden hen voor op tewerkstelling of dagbesteding en zetten daarbij maximaal in op gekwalificeerde uitstroom en warme overdracht naar (maat)werk en/of leefsituatie. Dit doen we vanuit het geloof dat ieder mens boeiend en de moeite waard is. Welkom op onze school IVIO Binnenhof, een dialoogschool In onze school is er enerzijds de eigen levensbeschouwelijke katholieke identiteit en anderzijds de openheid voor de ander. Dit krijgt vorm in zowel investering in het eigen geloof en het behouden van traditie, als in een houding van openheid, samenwerking en dialoog ten opzichte van andersdenkenden. IVIO Binnenhof, een school met een hart en met een duidelijk doel We willen voor de leerlingen een school zijn waar ze zich thuis voelen, waar ze vanuit een veilige, geborgen omgeving de stap naar de samenleving kunnen zetten. We creëren een schoolklimaat waarin we zorgzaam omgaan met elkaar en we streven naar een optimaal welbevinden voor leerlingen en personeel. In IVIO Binnenhof ligt de nadruk op: respect en waardering, beleefdheid en vriendelijke omgangsvormen, verantwoordelijkheidszin, verdraagzaamheid, weerbaarheid, solidariteit. IVIO Binnenhof bewaakt de onderwijskwaliteit door te investeren in de professionalisering van het schoolteam. Door het personeel te laten participeren in de ontwikkeling van de schoolvisie bekomen we een breed draagvlak om ons pedagogisch project te realiseren.

 • Campussen | IVIO Binnenhof

  Campussen Peperstraat 27 9000 Gent tel. : 09 223 98 71 school@ivio-binnenhof.be Campus IVIO Binnenhof Baarledorpstraat 4 9031 Drongen tel. : 0490 428 583 school@ivio-binnenhof.be Campus Drongen Koningstraat 12 9000 Gent tel. : 09 228 45 90 school@ivio-binnenhof.be Campus Koningstraat IVV Sint-Vincentius Molenaarsstraat 30 9000 Gent school@ivio-binnenhof.be Campus A-stroom HTISA Holstraat 66 9000 Gent school@ivio-binnenhof.be Campus B-stroom

 • Belangrijke data | IVIO Binnenhof

  Belangrijke data 1. Vakantiedagen ​ maandag 3 oktober 2022: facultatieve vakantiedag Herfstvakantie: van maandag 31oktober 2022 tot en met zondag 6 november 2022 vrijdag 11 november 2022: Wapenstilstand Kerstvakantie: van maandag 26 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023 Krokusvakantie: van maandag 20 februari 2023 tot en met zondag 26 februari 2023 Paasvakantie: van maandag 3 april 2023 tot en met zondag 16 april 2023 maandag 1 mei 2023: dag van de arbeid donderdag 18 mei 2023: (Hemelvaart) en vrijdag 19 mei 2023 maandag 29 mei 2023: (Pinkstermaandag) vrijdag 9 juni 2023: facultatieve vakantiedag De zomervakantie begint op zaterdag 1 juli 2023. ​ 2. Dagen waarop er geen les is voor de leerlingen ​ woensdag 7 september 2022: onthaaldag vrijdag 23 september 2022: evaluatiedag donderdag 13 oktober 2022: evaluatiedag woensdag 26 oktober 2022: pedagogische studiedag dinsdag 22 november 2022: evaluatiedag woendag 14 december 2022: evaluatiedag dinsdag 17 januari 2023: evaluatiedag woensdag 25 januari 2023: pedagogische studiedag maandag 13 februari 2023: evaluatiedag maandag 27 maart 2023: evaluatiedag vrijdag 12 mei 2023: evaluatiedag maandag 26 juni 2023: evaluatiedag ​ 3. Schoolopbouwende activiteiten ​ vrijdag 16 september 2022: sportdag OV3 - OV4 woensdag 21 december 2022: kerstviering zaterdag 11 februari 2023: fuif zondag 26 maart 2023: openschooldag vrijdag 05 mei 2023: sportdag OV1 – OV2 15-16-17 mei 2023: meerdaagse studiereis OV1 dinsdag 16 mei 2023: ééndaagse studiereis donderdag 22 juni 2023: Binnenhofdag 4.Oudercontacten ​ dinsdag 30 augustus 2022: kennismakingsavond voor OV1-OV2-OV3-OV4 donderdag 27 oktober 2022: oudercontact OV1-OV2-OV4 - donderdag 22 december 2022: oudercontact OV3-OV4 donderdag 26 januari 2023: oudercontact OV1-OV2 - donderdag 30 maart 2023: oudercontact OV3-OV4 dinsdag 27 juni 2023: oudercontact OV1-OV2-OV3-OV4 ​ Stages gaan door tijdens evaluatiedagen. ABO-cursisten gaan werken op evaluatiedagen.

 • Opleidingsvorm 1 oud | IVIO Binnenhof

  Opleidingsvorm 1 Opleidingsvorm 1 bereidt voor op zinvolle dagbesteding en begeleid werken. ​ OV1 is gericht op de ontwikkeling van : ​ functionele vaardigheden werken zelfredzaamheid communicatiemogelijkheden sociale vorming relationele vorming muzische vorming ICT godsdienst sensomotoriek sociaal maatschappelijke training ​ Als voorbereiding op de overstap naar een dagcentrum of begeleid werken organiseren we voor onze leerlingen stages. In overleg met de ouders worden jaarlijks de ontwikkelingsdoelen besproken, nieuwe doelen geselecteerd en geconcretiseerd om zo tot een individueel leertraject te komen voor elke leerling. We werken eveneens in kleine klasgroepen. Bij de groepssamenstelling wordt rekening gehouden met de mogelijkheden en het sociaal functioneren van elke leerling. Binnen OV1 heeft elke pedagogische eenheid een specifiek leeraanbod. Om onze aanpak te versterken hanteren we diverse methodieken waaronder: ​ leeruitstappen SMOG (spreken met ondersteuning van gebaren) BETA (visueel communicatie programma) Bewegingspedagogiek volgens Veronica Sherborne Sprint (voorleesprogramma) Snoezelen/relaxatie Een team van leerkrachten, zorgcoördinatoren en paramedici begeleiden de leerlingen zowel individueel als in groep.

bottom of page