top of page

24 items gevonden voor ""

 • School | IVIO Binnenhof - Buitengewoon secundair onderwijs

  1 Opleidingsvorm 1 Meer info Bereidt voor op zinvolle dagbesteding en begeleid werken 2 Opleidingsvorm 2 Meer info Bereidt voor op een beschermde tewerkstelling 3 Opleidingsvorm 3 Meer info Geschikt voor leerlingen met een licht verstandelijke beperking 4 Opleidingsvorm 4 Meer info Richt zich naar jongeren met een normale begaafdheid en de diagnose autismespectrumstoornis (ASS) Onze opleidingsvormen Agenda Meer lezen 2 oktober 2023 Vrije dag 2 oktober 2023 ​ Meer lezen 10 oktober 2023 Evaluatiedag 10 oktober 2023 Evaluatiedag (vrij voor de leerlingen) Een fijne start! Daniella Bostijn - Student "Heel leuke school! Ik heb er de beste herinneringen aan!" Ellen Wolfaert - Student "Super mooie tijden gehad op school!" Reviews

 • Evaluatiedag

  10 oktober 2023 Evaluatiedag Evaluatiedag (vrij voor de leerlingen) Evaluatiedag voor de leerkrachten. De leerlingen hebben een dag vrij. Vorig evenement Volgende evenement Terug

 • Opleidingsvorm 2 | IVIO Binnenhof

  Opleidingsvorm 1 Opleidingsvorm 1 Opleidingsvorm 2 OV2 bereidt jongeren voor op een zo zelfstandig mogelijk leven en op een tewerkstelling op maat in een beschermde omgeving. Binnen onze school kunnen jongeren met een verstandelijke beperking (type 2) en jongeren met ASS (type 9) terecht. ​ Programma ​ GASV: Geïntegreerde algemene en sociale vorming Thematisch aanleren van schoolse en functionele vaardigheden, aansluitend op de leefwereld van de jongere. BGV: Beroepsgerichte vorming Aanleren van technieken en praktische vaardigheden die nodig zijn in de verschillende werkplaatsen. De opleiding is opgedeeld in 2 fasen. De klassenraad, bijgestaan door het CLB (centrum leerlingenbegeleiding), bepaalt de duur van elke fase. ​ OV2 Programma Fase 1 Fase 2 Onze sterktes

 • PRIVACYVERKLARING | IVIO Binnenhof

  Privacyverklaring Wegens de wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy, willen wij u informeren over de verwerkingen die wij met uw persoonsgegevens uitvoeren, en de beleidsmaatregelen die wij nemen om deze te beschermen. 1 Verantwoordelijken Het schoolbestuur, VZW SKOG, is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle leerlingengegevens. Op VZW SKOG is er een aanspreekpunt informatieveiligheid (= AIV) aangeduid, dat gemakkelijk te contacteren is via privacy@skogvzw.be . Het aanspreekpunt informatieveiligheid en/of de directieleden van VZW SKOG kunnen voor advies en ondersteuning terecht bij de data protection officer (= DPO) van de onderwijskoepel. 2 Verwerkingen 2.1 Verwerkingsdoeleinden Op VZW SKOG verwerken wij leerlingengegevens omwille van de volgende doelen: leerlingenrekrutering; leerlingenadministratie; leerlingenbegeleiding; leerlingenevaluatie; public relations (via algemeen toestemmingsformulier leerling); toezicht op telecommunicatie; camerabewaking. 2.2 Verwerkte leerlingengegevens Om jou in schrijven, te begeleiden en op te volgen in VZW SKOG is het noodzakelijk dat wij de volgende gegevens verwerken: identificatiegegevens (met i.h.b. voornaam en naam, roepnaam, een pasfoto, het rijksregisternummer, gezinssamenstelling, voorrang- en indicatorfactoren); persoonlijke kenmerken (met i.h.b. geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit); elektronische identificatiegegevens (met i.h.b. MAC-adres, IP-adres, toestelnaam, cookies, verbindingsmomenten); privé contactgegevens (met i.h.b. telefoonnummer(s), adresgegevens, e-mail); evaluatiegegevens (met i.h.b. puntenboeken, remediëring, rapporten, rapportcommentaren); gezondheidsgegevens: lichamelijk, psychisch, risicosituaties en -gedragingen (met het oog op begeleiding); opleiding en vorming (met i.h.b. vorige scholen, gevolgde richtingen, attesten, deliberatie-beslissingen, -motivaties en -verslagen, getuigschriften en diploma’s); aanwezigheid en discipline (met i.h.b. afwezigheidsbewijzen, sancties, tucht); afbeeldingen die niet administratief gebruikt worden (via algemeen toestemmingsformulier leerling); bewakingsbeelden. Deze gegevens kunnen, mits wettelijke grondslag, eventueel bekomen worden van de vorige school waar de leerling ingeschreven was. 2.3 Verwerkte oudergegevens Om uw kind in te schrijven, te begeleiden en op te volgen in VZW SKOG is het noodzakelijk dat wij de volgende gegevens verwerken: elementaire identificatiegegevens; gezinssamenstelling; privé contactgegevens (met i.h.b. telefoonnummer(s), adresgegevens, e-mail); financiële bijzonderheden (met i.h.b. rekeningnummer, schoolonkosten, betalingen). 2.4 Ontvangers Het departement onderwijs is, via het Discimus-systeem van AgoDi, een ontvanger van een deel van jouw leerlingengegevens; de scholengemeenschap SG Edith Stein ontvangt uw administratieve gegevens omwille van hun bevoegdheden om onderwijssubsidies en -werkingsmiddelen te beheren; het CLB is, indien het jou begeleidt, bevoegd om alle in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen; het ondersteuningsnetwerk is, indien van toepassing, bevoegd om een deel van de in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen; iedereen die deel uitmaakt van het multidisciplinair team dat jou begeleidt, is bevoegd om alle in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen; elke internaatsopvoeder die jou begeleidt, is bevoegd om een deel van de in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen; bij verificatie krijgt de onderwijsverificateur toegang tot administratieve gegevens, aanwezigheden, afwezigheidsbewijzen, … in het kader van zijn wettelijk bepaalde taak; bij inspectie is het mogelijk dat een onderwijsinspecteur ook toegang vraagt tot bepaalde leerlingengegevens in het kader van zijn wettelijk bepaalde taak. 2.5 Verwerkers Op VZW SKOG worden onderstaande platformen gebruikt bij de verwerking van leerlingengegevens: Informat Smartschool 2.6 Voorwaarden Jouw gegevens zullen verwerkt worden zolang je bij ons ingeschreven bent, of zolang ze nodig zijn om je te begeleiden. Daarna worden ze verwijderd, geanonimiseerd of gearchiveerd conform de geldende regelgevingen. Indien we bepaalde gegevens langer zouden willen bewaren, dan zullen we dat melden en de expliciete toestemming ervoor vragen. Meer informatie over de beleidsmatige aanpak inzake privacy en informatieveiligheid op VZW SKOG kan u raadplegen op uw schoolwebsite, het intranet van uw school of opvragen via privacy@skogvzw.be . 3 Rechten inzake privacy 3.1 Rechten uitoefenen U kan zich steeds op onderstaande rechten beroepen: recht op informatie: u mag vragen welke gegevens van u er verwerkt worden en wie er toegang toe heeft (zie ook verwijzing in § 2.6), waarom de school die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt en hoe lang ze bewaard worden; recht op inzage: u mag steeds de gegevens die de school van u heeft, inkijken a.d.h.v. een kopie; recht op verbetering: indien u fouten in uw gegevens vindt, mag u vragen om dit aan te passen. U kan ook aanvullingen toevoegen aan uw gegevens; recht op gegevenswissing: u kan vragen dat gegevens, die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor de school, permanent en volledig verwijderd worden; recht op beperking van de verwerking: indien u bezwaar hebt (zie verder) tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen; recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien u bepaalde gegevens wenst over te dragen naar een nieuwe school of andere werkgever, dan faciliteert de school dit (in de mate van het mogelijke); recht van bezwaar: indien u niet akkoord gaat met de grondslag van een verwerking of met de manier waarop bepaalde gegevens van u verwerkt worden, kan u zich hiertegen verzetten; recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming: wanneer de school algoritmes gebruikt om, zonder tussenkomst van mensen, bepaalde gevolgen te trekken uit (een deel van) uw gegevens (zie § 3.3), dan kan u zich hiertegen verzetten; recht om zijn/haar toestemming in te trekken: indien men u voor bepaalde verwerkingen de toestemming gevraagd heeft, kan u ten allen tijde kiezen om deze niet meer te verstrekken. Voor meer uitleg over of om u op een van deze rechten te beroepen, gelieve u intern te richten tot privacy@skogvzw.be . Bij eventuele disputen of twijfel, kan u zich ook wenden tot de toezichthoudende autoriteit inzake privacy en de verwerking van persoonsgegevens: www.gegevensberschermingsautoriteit.be . 3.2 Gerechtvaardigd belang Een aantal verwerkingen hebben een ‘gerechtvaardigd belang’ als grondslag: toezicht op telecommunicatie; de in § 2.4 vermelde doorgifte van jouw gegevens aan onderwijsinspectie. 3.3 Geautomatiseerde besluitvorming Op VZW SKOG worden noch leerlingen, noch ouders onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming. 3.4 Al dan niet verstrekken van gegevens De in § 2.2 en § 2.3 vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om de inschrijving op VZW SKOG te kunnen starten. Met uitzondering van: rijksregisternummer1; gezondheidsgegevens2 (via medisch toestemmingsformulier leerling); afbeeldingen voor public relations (via algemeen toestemmingsformulier leerling).

 • Belangrijke data '23-'24 | IVIO Binnenhof

  Belangrijke data '23-'24 1. Vakantiedagen ​ maandag 2 oktober 2023: facultatieve vakantiedag Herfstvakantie: van maandag 30 oktober 2023 tot en met zondag 5 november 2023 Kerstvakantie: van maandag 25 december 2023 tot en met zondag 7 januari 2024 Krokusvakantie: van maandag 12 februari 2024 tot en met zondag 18 februari 2024 Paasvakantie: van maandag 1 april 2024 tot en met zondag 14 april 2024 woensdag 1 mei 2024: dag van de arbeid donderdag 9 mei 2024: (Hemelvaart) en vrijdag 10 mei 2024 maandag 20 mei 2024: (Pinkstermaandag) maandag 3 juni 2024: facultatieve vakantiedag ​ De zomervakantie begint op zaterdag 29 juni 2024 ​ 2. Dagen waarop er geen les is voor de leerlingen ​ woensdag 6 september 2023: onthaaldag vrijdag 22 september 2023: evaluatiedag dinsdag 10 oktober 2023: evaluatiedag vrijdag 10 november 2023: pedagogische studiedag dinsdag 21 november 2023: evaluatiedag donderdag 18 januari 2024: evaluatiedag maandag 5 februari 2024: evaluatiedag maandag 18 maart 2024: evaluatiedag donderdag 16 mei 2024: evaluatiedag vrijdag 21 juni 2024: evaluatiedag maandag 24 juni 2024: evaluatiedag (enkel OV3-OV4) ​ 3. Schoolopbouwende activiteiten ​ april-mei: sportdag OV3 - OV4 woensdag 20 december 2023: kerstviering vrijdag 26 januari 2024: fuif zondag 17 maart 2024: openschooldag vrijdag 3 mei 2024: sportdag OV1 – OV2 27-28 mei 2024: meerdaagse studiereis OV4 2de graad 13-14 juni 2024: meerdaagse studiereis OV2 vrijdag 14 juni 2024: ééndaagse studiereis OV1 – OV2 – OV3 – OV4 donderdag 20 juni 2024: Binnenhofdag 4.Oudercontacten ​ woensdag 30 augustus 2023: kennismakingsavond voor OV1-OV2-OV3-OV4 donderdag 26 oktober 2023: oudercontact OV1-OV2-OV3 (OBS-ABO)-OV4 donderdag 21 december 2023: oudercontact OV3-OV4 donderdag 25 januari 2024: oudercontact OV1-OV2 donderdag 28 maart 2024: oudercontact OV3-OV4 dinsdag 25 juni 2024: oudercontact OV1-OV2-OV3-OV4 ​ Stages gaan door tijdens evaluatiedagen. ABO-cursisten gaan werken op evaluatiedagen.

 • Belangrijke data | IVIO Binnenhof

  Belangrijke data 1. Vakantiedagen ​ maandag 3 oktober 2022: facultatieve vakantiedag Herfstvakantie: van maandag 31oktober 2022 tot en met zondag 6 november 2022 vrijdag 11 november 2022: Wapenstilstand Kerstvakantie: van maandag 26 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023 Krokusvakantie: van maandag 20 februari 2023 tot en met zondag 26 februari 2023 Paasvakantie: van maandag 3 april 2023 tot en met zondag 16 april 2023 maandag 1 mei 2023: dag van de arbeid donderdag 18 mei 2023: (Hemelvaart) en vrijdag 19 mei 2023 maandag 29 mei 2023: (Pinkstermaandag) vrijdag 9 juni 2023: facultatieve vakantiedag De zomervakantie begint op zaterdag 1 juli 2023. ​ 2. Dagen waarop er geen les is voor de leerlingen ​ woensdag 7 september 2022: onthaaldag vrijdag 23 september 2022: evaluatiedag donderdag 13 oktober 2022: evaluatiedag woensdag 26 oktober 2022: pedagogische studiedag dinsdag 22 november 2022: evaluatiedag woendag 14 december 2022: evaluatiedag dinsdag 17 januari 2023: evaluatiedag woensdag 25 januari 2023: pedagogische studiedag maandag 13 februari 2023: evaluatiedag maandag 27 maart 2023: evaluatiedag vrijdag 12 mei 2023: evaluatiedag maandag 26 juni 2023: evaluatiedag ​ 3. Schoolopbouwende activiteiten ​ vrijdag 16 september 2022: sportdag OV3 - OV4 woensdag 21 december 2022: kerstviering zaterdag 11 februari 2023: fuif zondag 26 maart 2023: openschooldag vrijdag 05 mei 2023: sportdag OV1 – OV2 15-16-17 mei 2023: meerdaagse studiereis OV1 dinsdag 16 mei 2023: ééndaagse studiereis donderdag 22 juni 2023: Binnenhofdag 4.Oudercontacten ​ dinsdag 30 augustus 2022: kennismakingsavond voor OV1-OV2-OV3-OV4 donderdag 27 oktober 2022: oudercontact OV1-OV2-OV4 - donderdag 22 december 2022: oudercontact OV3-OV4 donderdag 26 januari 2023: oudercontact OV1-OV2 - donderdag 30 maart 2023: oudercontact OV3-OV4 dinsdag 27 juni 2023: oudercontact OV1-OV2-OV3-OV4 ​ Stages gaan door tijdens evaluatiedagen. ABO-cursisten gaan werken op evaluatiedagen.

 • Inschrijving OV1(Type2) - OV2 - OV3 | IVIO Binnenhof

  Inschrijving OV1(Type2) - OV2 - OV3 Inschrijvingen voor schooljaar 2023-2024 Inschrijven voor het schooljaar 2023-2024 kan vanaf maandag 27 maart 2023 9u. ​ Voorrangsgroepen zijn kinderen van personeel en broers en zussen van leerlingen die al zijn ingeschreven in de school. Inschrijven voorrangsgroepen 13 maart 2023 (9u) t.e.m. 24 maart 2023 (16u) Start reguliere inschrijvingen 27 maart 2023 (9u) ​ Vanaf 27 maart 2023 kan u hieronder de link tot inschrijving vinden. De inschrijving is pas definitief na het ondertekenen van het pedagogisch project en het schoolreglement. Info Inschrijvingsformulier Contact

 • Inschrijving OV4 1A en 1B | IVIO Binnenhof

  INSCHRIJVING OV4 1A EN 1B Inschrijvingen voor schooljaar 2023-2024 Aanmeldingsperiode voor alle leerlingen 27 maart 2023 (9u) t.e.m. 21 april 2023 (16u) Uiterlijke datum bekendmaking resultaten 15 mei 2023 Inschrijven aangemelde kinderen met toewijzing 16 mei 2023 t.e.m. 12 juni 2023 Start vrije inschrijvingen 16 mei 2023 (9u) ​ ​ ​ ​ ​ ​ Info Inschrijvingsformulier Contact

 • Opleidingsvorm 1 oud | IVIO Binnenhof

  Opleidingsvorm 1 Opleidingsvorm 1 bereidt voor op zinvolle dagbesteding en begeleid werken. ​ OV1 is gericht op de ontwikkeling van : ​ functionele vaardigheden werken zelfredzaamheid communicatiemogelijkheden sociale vorming relationele vorming muzische vorming ICT godsdienst sensomotoriek sociaal maatschappelijke training ​ Als voorbereiding op de overstap naar een dagcentrum of begeleid werken organiseren we voor onze leerlingen stages. In overleg met de ouders worden jaarlijks de ontwikkelingsdoelen besproken, nieuwe doelen geselecteerd en geconcretiseerd om zo tot een individueel leertraject te komen voor elke leerling. We werken eveneens in kleine klasgroepen. Bij de groepssamenstelling wordt rekening gehouden met de mogelijkheden en het sociaal functioneren van elke leerling. Binnen OV1 heeft elke pedagogische eenheid een specifiek leeraanbod. Om onze aanpak te versterken hanteren we diverse methodieken waaronder: ​ leeruitstappen SMOG (spreken met ondersteuning van gebaren) BETA (visueel communicatie programma) Bewegingspedagogiek volgens Veronica Sherborne Sprint (voorleesprogramma) Snoezelen/relaxatie Een team van leerkrachten, zorgcoördinatoren en paramedici begeleiden de leerlingen zowel individueel als in groep.

 • Opleidingsvorm 2 oud | IVIO Binnenhof

  Opleidingsvorm 2 OV2 bereidt jongeren voor op een zo zelfstandig mogelijk leven en op een tewerkstelling op maat in een beschermde omgeving. Binnen onze school kunnen jongeren met een verstandelijke beperking (type 2) en jongeren met ASS (type 9) terecht. ​ Programma ​ GASV: Geïntegreerde algemene en sociale vorming Thematisch aanleren van schoolse en functionele vaardigheden, aansluitend op de leefwereld van de jongere. BGV: Beroepsgerichte vorming Aanleren van technieken en praktische vaardigheden die nodig zijn in de verschillende werkplaatsen. De opleiding is opgedeeld in 2 fasen. De klassenraad, bijgestaan door het CLB (centrum leerlingenbegeleiding), bepaalt de duur van elke fase. ​ Fase 1 ​ In fase 1 ligt de klemtoom op het aanleren van schoolse vaardigheden in functie van zelfredzaamheid . Er wordt ingespeeld op de interesses van de leerling. Leerlingen krijgen daarnaast de basistechnieken van de verschillende werkplaatsen aangeleerd. ​ Fase 2 ​ Aan de hand van thema’s (budgetteren, zelfstandig wonen…) wordt verder ingezet op de persoonlijke ontwikkeling . Daarnaast krijgt de beroepsgerichte vorming een groter aandeel in fase 2, waarbij technieken en vaardigheden gerichter ingeoefend worden in de klas. Tijdens werkplekleren en individuele stages wordt extra aandacht geschonken aan attitudevorming . ​ Onze sterktes ​ Kleinschaligheid Kleine school Kleine klassen Zorg op maat Tewerkstelling op maat Individueel leertraject​ ​Lessen aangepast aan het niveau van elke leerling Verhoogde zorg: psychologische begeleiding, logopedie, ergotherapie, kinesitherapie, begeleiding ASS Taalklas, individuele lessen… Digitale geletterdheid Chromebook voor elke leerling tijdens de lessen Werken met Bookwidgets, Kahoot, e-mail, Smartschool… Stad als leerplatform Werkplekleren Regelmatig leeruitstappen

 • Contact | IVIO Binnenhof

  Contact & Praktisch Naam Voornaam Email Telefoon Uw bericht Verstuur Bedankt voor het indienen! We proberen zo snel als mogelijk contact op te nemen! Contactformulier Praktisch ​ Tel. hoofdzetel : 09 223 98 71 ​ ​ Campussen

 • Inschrijving OV1(Type9) | IVIO Binnenhof

  Inschrijving OV1(Type9) Inschrijvingen voor schooljaar 2023-2024 De inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023 verlopen via een aanmeldingssysteem. Aanmelden voor OV1 type 9 gebeurt via deze website. Aanmeldingsperiode voor alle leerlingen 27 maart 2023 (9u) t.e.m. 21 april 2023 (16u) Uiterlijke datum bekendmaking resultaten 15 mei 2023 Inschrijven aangemelde kinderen met toewijzing 16 mei 2023 t.e.m. 12 juni 2023 Start vrije inschrijvingen 16 mei 2023 (9u) Info Inschrijvingsformulier Contact

bottom of page